O firmie

Energożelbet Spółka Akcyjna (w likwidacji)

ul.Mickiewicza 21
40-085 Katowice

NIP: 634-013-37-43
REGON: 271271588
KRS: 0000143029 Sąd rejonowy Katowice-Wschód

kapitał zakładowy 560000,00zł
11200 akcji na okaziciela

Zarząd

Prezes Zarządu mgr Joanna Dziubek

DLA AKCJONARIUSZY

08.12.2020 - V WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI


Zarząd Spółki pod firmą ENERGOŻELBET S.A. w likwidacji z siedzibą w Katowicach (dalej Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy-Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2019r poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Mickiewicza 21 ,40-085 Katowice , I piętro w dniach roboczych.

17.11.2020 - IV WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI


Zarząd Spółki pod firmą ENERGOŻELBET S.A. w likwidacji z siedzibą w Katowicach (dalej Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy-Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2019r poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Mickiewicza 21 ,40-085 Katowice , I piętro w dniach roboczych.

03.11.2020 - WEZWANIE WIERZYCIELI II- gie z II- óch zgodnie z art.465 KSH


Likwidator Spółki ENERGOŻELBET S.A. w likwidacji z siedzibą w Katowicach 40-085 , ul. Mickiewicza 21 w związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15.09.2020r ogłasza o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji oraz wzywa wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie sześciu miesięcy od dnia ostatniego ogłoszenia.

27.10.2020 - III WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI


Zarząd Spółki pod firmą ENERGOŻELBET S.A. w likwidacji z siedzibą w Katowicach (dalej Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy-Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2019r poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Mickiewicza 21 ,40-085 Katowice , I piętro w dniach roboczych.

Powyższe wezwanie jest trzecim z wymaganych pięciu.

12.10.2020 - II WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI


Zarząd Spółki pod firmą ENERGOŻELBET S.A. w likwidacji z siedzibą w Katowicach (dalej Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy-Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2019r poz. 1798) wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Mickiewicza 21 ,40-085 Katowice , I piętro w dniach roboczych.

Ogłoszenie jest 2-gie z 5-ciu.

12.10.2020 - WEZWANIE WIERZYCIELI I- sze z II- óch zgodnie z art.465 KSH


Likwidator Spółki ENERGOŻELBET S.A. w likwidacji z siedzibą w Katowicach 40-085 , ul. Mickiewicza 21 w związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15.09.2020r ogłasza o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji oraz wzywa wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie sześciu miesięcy od dnia ostatniego ogłoszenia.

24.09.2020 - WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI


Zarząd Spółki pod firmą ENERGOŻELBET S.A. w likwidacji z siedzibą w Katowicach (dalej Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy-Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2019r poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Mickiewicza 21, 40-085 Katowice, I piętro w dniach roboczych.

03.09.2020 - Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu


Zarząd Energożelbet Spółka Akcyjna działając na podstawie art.399 § 1 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 15 września 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki Katowice ul. Mickiewicza 21.

Zgodnie z § 21 Statutu Spółki akcje na okaziciela dają prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w trybie art. 406 § 1 KSH .

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 

1. Otwarcie obrad
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do  podejmowania uchwał
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Podjęcie uchwał :
 - o likwidacji Spółki Energożelbet S.A. z siedzibą w Katowicach  oraz wyborze Likwidatora Spółki
 - o dematerializacji akcji na okaziciela Spółki Energożelbet S.A. oraz o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr wymagany przepisami prawa
 - o sprzedaży obiektu w Węgierskiej Górce ze wskazaniem ceny minimalnej
7. Zakończenie obrad

Informacja o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy


W dniu 26.06.2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, gdzie podjęto uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za rok 2019.

Prosimy akcjonariuszy o aktualizację danych na dzień 09.07.2020 roku

RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Administrator informuje, że:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Energożelbet Spółka Akcyjna (w likwidacji) z siedzibą przy ul.Mickiewicza 21, 40-085 Katowice

2. Koordynator ds. ochrony danych osobowych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z koordynatorem ds. ochrony danych osobowych w Spółce za pomocą adresu e – mail: iodo@energozelbet.pl

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją procesów sprzedażowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów (Art. 6 ust. 1 lit. b) oraz na podstawie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a).

4. Odbiorcy danych

W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Spółką przetwarzają dane osobowe.

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Cel i okres przetwarzania

Administrator może przetwarzać dane osobowe Klientów, w celach realizacji ustawowych zadań określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

7. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do:

 1. dostępu do danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,
 7. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 8. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 9. w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
 10. w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Profilowanie

Ponadto informujemy, że nie przetwarzamy danych osobowych w trybie zautomatyzowanym oraz że dane nie są profilowane.

KONTAKT

Energożelbet Spółka Akcyjna (w likwidacji)

ul.Mickiewicza 21
40-085 Katowice

tel. 0322587001

kontakt@energozelbet.pl

Udowodnij że jesteś człowiekiem: